Temat: Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - 3,2,1, start

to jest cytat:

Pabianice

Miejskie Centrum Kultury: nikt nic nie wie

Czy od nowego roku Miejski Ośrodek Kultury, biblioteka i muzeum zostaną połączone? - Zastanawiamy się nad stworzeniem Miejskiego Centrum Kultury - informuje prezydent, Zbigniew Dychto. - Dzięki temu wszystkie jednostki kulturalne będą w jednym ręku.

W przyszłym roku wejdzie w życie uchwała, która stwarza możliwość połączenia jednostek kulturalnych, działających obecnie na własny rachunek w jedną instytucję - Miejskie Centrum Kultury. Prezydent Dychto chce zintegrować w ten sposób Miejski Ośrodek Kultury, Muzeum Miasta Pabianic i Miejską Bibliotekę Publiczną. Jednym z powodów, jaki podaje, są oszczędności.

- Do niedawna każda z tych jednostek miała dyrektora i jego zastępcę - wyjaśnia Dychto. - To w sumie sześć osób. Po zmianie byłby jeden dyrektor centrum i trzech zastępców w poszczególnych jednostkach.

Obecnie, na stanowiskach kierowniczych są trzy osoby: p.o. dyrektora muzeum Mirosława Cieślewicz-Janecka, p.o. dyrektora MBP - Marzena Sobala i dyrektor MOK, Joanna Papuga-Rakowska. Ile uda się zaoszczędzić po wprowadzeniu zmian, jeszcze nie wiadomo, ale Dychto zapewnia, że połączenie jednostek to dobry pomysł.

- Będzie jeden zarząd finansowy, jeden kierownik, ta działalność będzie tańsza - mówi Dychto. - A jeśli nie tańsza, to za te same pieniądze będzie można zrobić więcej.

Kolejnym argumentem, jaki według prezydenta przemawia za połączeniem jednostek jest centralizacja zarządzania. Twierdzi, że to znacząco usprawni działanie i współpracę jednostek.

- Nie chcę się jeszcze na ten temat wypowiadać - mówi Marzena Sobala. - Prezydent jeszcze ze mną o tym nie rozmawiał, więc trudno mi się ustosunkować do tematu.

Podobnie zaskoczone pomysłem były również Joanna Papuga-Rakowska i Mirosława Cieślewicz-Janecka. Zadziwia fakt, że do kierowników placówek informacje o planach prezydenta jeszcze nie dotarły. Czyżby to kolejne po parku linowym marzenie prezydenta, które nie zostanie zrealizowane.

źródło:
data: 2011-11-29
http://www.mmpabianice.pl/pl/miejskie_c … e_wie.html

2

Odp: Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - 3,2,1, start

Faktycznie, to wygląda na początek lawiny. Jak łatwo było przewidzieć, samorządowcy będą łączyć bo wydaje im się, że zaoszczędzą. W przytaczanym artykule prezydent miasta nawet nie wie ile ma osób na kierowniczych stanowiskach i pewnie nie przeprowadzono jeszcze żadnej analizy ale już wiadomo, że trzeba łączyć. A czemu trzeba? Bo można. Ciekawy jestem kompetencji dyrektora połączonych placówek: muzeum, ośrodka kultury i biblioteki. Albo to będzie geniusz albo 'manager', który pracą merytoryczną się nie zajmuje tylko tnie koszty. To dopiero będzie fucha. Pewnie trzeba mu będzie dać sporą pensję. Oszczędności będą jak cholera! I żadnego 'uszczuplenia funkcji' dotychczasowych placówek! Tak nam obiecał minister Zdrojewski. Za chwilę się przekonamy jak to działa  hmm

Aleksander Radwański
Ossolineum i EBIB

3

Odp: Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - 3,2,1, start

to jest cytat:

Od kiedy i w jakim trybie możliwe będzie połączenie biblioteki publicznej z inną instytucją kultury zgodnie z przepisami nowelizacji z dnia 31 sierpnia 2011 r.?

    Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230) dokonuje m.in. zmiany w zakresie zasad organizowania bibliotek publicznych, w tym wprowadza możliwość łączenia tych bibliotek z innymi instytucjami kultury (vide art. 5 pkt 2 lit.a, pkt 4 i 5 tejże zmieniające art. 7, 13 i 18 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach – dalej jako „ustawa”).
    Zmiany te wprowadzane są poprzez:

       1. nowe brzmienie art.18 ust.2 („2. Bibliotekami publicznymi są Biblioteka Narodowa oraz biblioteki jednostek samorządu terytorialnego”) oraz dodanie nowego ust.3 i 4 („3.Biblioteka publiczna może stanowić samodzielną instytucję kultury albo wchodzić w skład innej instytucji kultury, w tym powstałej w wyniku połączenia, o którym mowa w art. 13 ust. 7.” oraz „4. Organizację oraz szczegółowy zakres działania biblioteki publicznej wchodzącej w skład innej instytucji kultury określa organizator w statucie tej instytucji kultury.”) – tj. dopuszczenie funkcjonowania bibliotek publicznych nie tylko jako samodzielnych instytucji kultury;
       2. zmiany w art. 13 i art. 7 ust.2:
             1. nowe brzmienie art.13 ust.2 zd. 1 ("Organizator jest obowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem."), uchylenie ust.3, nowe brzmienie ust. 7 („7. Biblioteki publiczne mogą być, z zastrzeżeniem art. 19, łączone z innymi instytucjami kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań.") oraz dodanie nowego ust. 8 („8. Połączenie, o którym mowa w ust. 7, wymaga zasięgnięcia opinii Rady i właściwej wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz wydania zgody przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”) – tj. ujednolicenie terminu dokonywania zmian organizacyjnych w bibliotekach (połączenie, podział, likwidacja) oraz uchylenie ograniczeń dot. łączenia bibliotek publicznych i określenie warunków materialnoprawnych i formalnych związanych z łączeniem bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury,
             2. dodanie w art. 7 ust. 2 pkt 6 („ 6) przedstawianie opinii w sprawie połączenia biblioteki z instytucją kultury niebędącą biblioteką”) – tj. dostosowanie zadań Krajowej Rady Bibliotecznej do zmian w zakresie trybu łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury.

    Jednocześnie przepisy ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. przesądzają, iż cześć z ww. zmian (wskazane w pkt 1) wchodzi w życie po upływie 3 – miesięcznego vacatio legis tj. z dniem 1 stycznia 2012 r. (vide art. 14 zadanie wstępne), a zmiany dotyczące bezpośrednio trybu łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury (wskazane w pkt 2) wchodzą w życie po upływie 12 – miesięcznego vacatio legis tj. z dniem 1 października 2012 r. (vide art.14 pkt 2). O ile zatem, od dnia 1 stycznia 2012 r. biblioteki publiczne nie muszą stanowić samodzielnej instytucji kultury, a mogą wchodzić w skład innej instytucji kultury, o tyle sama możliwość połączenia biblioteki publicznej funkcjonującej dotychczas jako samodzielna instytucja kultury z inną instytucją kultury, w oparciu o nowe przepisy, nie może nastąpić przed dniem 1 października 2012 r.

    Rozwiązanie takie daje zatem organizatorom istniejących bibliotek publicznych dodatkowy czas na rozważenie potrzeby i celowości skorzystania z nowych rozwiązań oraz następcze przygotowanie najbardziej optymalnych wariantów organizacji dotychczasowych bibliotek publicznych. Z kolei pozwala również już od 1 stycznia 2012 r. tworzyć nowe biblioteki publiczne w ramach innych instytucji kultury.
    Dla skutecznego przeprowadzenia procedury połączenia konieczne jest przede wszystkim uwzględnienie ustawowych uwarunkowań dotyczących trybu połączenia, nie tylko tych nowowprowadzanych, ale też wynikających z przepisów dotychczasowych (np. art. 2 czy art. 13 ust. 4 ustawy o bibliotekach oraz art. 19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania ustawowe, w praktyce można przyjąć, następującą procedurę łączenia biblioteki publicznej z inną instytucją kultury:

       1. poprzedzające formalną procedurę działania przygotowawcze organizatora związane z ustaleniem celowości połączenia, określeniem potencjalnych i przewidywanych skutków (organizacyjnych, prawnych, finansowych itd.) ze szczególnym uwzględnieniem wpływu połączenia na wykonywanie dotychczasowych zadań biblioteki, sformułowaniem ewentualnych alternatywnych rozwiązań oraz prognoz ich skutków i w efekcie dokonanie wyboru optymalnego rozwiązania. Należy pamiętać, że w efekcie połączenia w skład instytucji utworzonej wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu (vide art. 19 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w zw. z art. 2 ustawy o bibliotekach);
       2. nie wcześniej niż z dniem 1 października 2012 r. podjęcie zamiaru połączenia oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o tym zamiarze wraz z uzasadnieniem – vide art. 13 ust.2 ustawy o bibliotekach w brzmieniu nadanym przez nowelizację. W praktyce będzie to odpowiedni akt organizatora, w przypadku jednostki samorządu terytorialnego uchwała organu stanowiącego tej jednostki o zamiarze połączenia, wskazująca na zakres planowanego połączenia oraz określająca jego uzasadnienie, który następczo jest podawany do publicznej wiadomości. W tym etapie szczególną uwagę warto zwrócić na:
             1. uzasadnienie zamiaru połączenia – które poza przesłankami istotnymi dla samego organizatora (związanymi z jego skutkami organizacyjnymi, prawnymi czy finansowymi), winno zawierać ocenę wpływu połączenia na wykonywanie dotychczasowych zadań biblioteki publicznej, a także odnosić się do wymagań organizacyjnych stawianych poszczególnym bibliotekom publicznym w art. 19 ustawy o bibliotekach. Ocena taka, jako odnosząca się do ustawowych warunków połączenia z art. 13 ust.7 ustawy, będzie jednocześnie punktem odniesienia dla ministra i innych podmiotów, które z woli ustawodawcy mają opiniować te właśnie połączenie czy też wrażać na nie zgodę (vide art. 13 ust.8 ustawy). Stąd też ewentualne braki w tym zakresie będą pozbawiać dane podmioty możliwości oceny danego połączenia jako zgodnego z ustawowymi warunkami, a tym samym rzutować na treść opinii czy rozstrzygniecie ministra co do udzielenia zgody. Warto też zasygnalizować, iż materialnoprawny warunek połączenia zakładający m.in. iż „połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań” winien być odnoszony do konkretnej biblioteki publicznej, z uwzględnieniem jednak ram ustawowych zadań (tj. zarówno zadań podstawowych biblioteki – vide art.4, zadań bibliotek publicznych i ich typów – vide art. 20 i art.20a, jak i zadań związanych z uczestnictwem w ogólnokrajowej sieci bibliotecznej – vide art. 27 ust.5);
            2. podanie do publicznej wiadomości informacji o zamiarze połączenia wraz z uzasadnieniem – w praktyce w samym akcie o zamiarze połączenia warto zawrzeć postanowienia dot. sposobu podania do publicznej wiadomości danej informacji, w tym powierzyć czynności związane z wykonaniem danego aktu (np. w przypadku jednostki samorządu terytorialnego jej organowi wykonawczemu). Ustawa nie delimituje możliwych sposobów upublicznienia informacji wraz z uzasadnieniem (najbardziej adekwatne wydają się strona podmiotowa BIP lub ogłoszenie prasowe). Jako istotną wskazuje natomiast datę podania do publicznej wiadomości informacji, a nie datę wydania aktu o zamiarze, co ma znaczenie dla obliczania 6-miesięcznego terminu, który musi upłynąć przed dniem wydania aktu o połączeniu. Stąd też dochowanie tego warunku formalnego, jaki i terminu, warunkuje prawidłowość całej procedury połączenia;
       3. uzyskanie opinii nt. połączenia - ustawa przewiduje obowiązek zasięgnięcia przez organizatora opinii 3 podmiotów: Krajowej Rady Bibliotecznej i właściwej wojewódzkiej biblioteki publicznej (vide art.13 ust.8 i art. 7 ust. 2 pkt 6) oraz jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki w odniesieniu do bibliotek wchodzących w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej (vide art. 13 ust.4 w zw. z art. 27 ust.2. Z uwagi jednak  na art. 20 ust.1 pkt 5, jednostką sprawującą nadzór merytoryczny w stosunku do gminnych i powiatowych bibliotek publicznych będzie wojewódzka biblioteka publiczna, opiniująca połączenie na dwóch odrębnych podstawach). Przepisy nie wprowadzają szczególnego trybu zasięgania tych opinii, ani też w sposób odrębny nie formalizują samych opinii. Niemniej należy założyć, iż wydanie opinii, jako jednego z elementów procedury połączenia możliwe staje się dopiero po jej formalnym zainicjowaniu tj. wydaniu samego aktu o zamiarze połączenia, a de facto upublicznieniu informacji o tym zamiarze, stąd podstawą dla opinii będą informacje przedstawione przez organizatora, w szczególności te wynikające z samego aktu o zamiarze połączenia i jego uzasadnienie. Dlatego też tak istotnym będzie zakres danych zawartych w akcie o zamiarze połączenia i uzasadnienie tego połączenia, gdyż to one będą punktem odniesienia dla opinii. Co do sposobu udzielenia opinii rozstrzygającymi będą przepisy ustrojowe danych podmiotów udzielających opinii (określające organy właściwe do ich reprezentowania – np. dyrektora wojewódzkiej biblioteki publicznej czy też sposób wydawania opinii przez organy kolegialne w przypadku Krajowej Rady Bibliotecznej). Ustawa nie wydaje się warunkować kolejności zasięgania opinii poszczególnych podmiotów, każda z opinii będzie zatem samodzielną, warunkowaną zadaniami i kompetencjami danego podmiotu, jakkolwiek uwzględniającą materialnoprawne warunki połączenia wynikające z art. 13 ust. 7 ustawy;
       4. wydanie zgody ministra – ustawodawca przyznał ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, odrębną od ww. opiniodawczych, kompetencję do wydawania zgody na połączenie. Uwzględniając rozstrzygający charakter tej kompetencji, a jednocześnie przewidziany przez ustawodawcę szeroki zakres konsultacji (opiniowania) połączenia, trudno przyjmować aby minister przy wydawaniu zgody na połączenie rezygnował z możliwości zapoznania się z wymaganymi ustawą opiniami właściwych podmiotów. Taką kolejność czynności podejmowanych w ramach procedury połączenia zakładało także uzasadnienie nowelizacji. Dlatego też organizator występując do ministra o wydanie zgody na połączenie, poza przedstawieniem swoich informacji o zamiarze połączenia wraz z uzasadnieniem, powinien załączyć wymagane ustawą opinie właściwych podmiotów. Taki sposób procedowania stwarza także organizatorowi możliwość odniesienia się do ewentualnych negatywnych opinii dot. połączenia;
       5. wydanie aktu o połączeniu – pozostaje w kompetencji organizatora (w przypadku jednostki samorządu terytorialnego będzie to uchwała organu stanowiącego). Do zakresu regulacji tego aktu należy zgodnie z art.2 ustawy o bibliotekach zastosować  odpowiednio art.19 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (vide w szczególności ust.3 tegoż). Warto także pamiętać, iż w przypadku bibliotek publicznych wchodzących w skład innej instytucji kultury, nowelizacja z dnia 31 sierpnia 2011 r. wprowadza w art.18 ust.4 ustawy o bibliotekach wymóg określenia w statucie tej instytucji kultury (w danym przypadku połączonej instytucji) organizacji oraz szczegółowego zakresu działania biblioteki publicznej. Należy raz jeszcze podkreślić, iż legalne wydanie aktu o połączeniu warunkowane jest nie tylko spełnieniem materialnoprawnych przesłanek połączenia, ale też zachowaniem wszystkich wyżej opisanych elementów procedury formalnej (zarówno co do uprzedniego dokonania czynności związanych z podaniem do publicznej wiadomości informacji o zamiarze połączenia, uzyskania opinii właściwych podmiotów, wydania zgody ministra na połączenie, a także upływu 6-miesięcznego terminu). W praktyce, przy założeniu, iż organizator już z dniem 1 października 2012 r. wydałby akt o zamiarze połączenia oraz w tym samym dniu upubliczniłby informacje o tym zamiarze wraz z uzasadnieniem, a następnie dopełnił wszystkich pozostałych czynności w ramach ustawowej procedury, najwcześniejszą datą do podjęcia aktu o połączeniu byłby dzień 2 kwietnia 2013 r. (tj. dzień na 6 miesięcy przed którym podano do publicznej wiadomości informację o zamiarze likwidacji wraz z uzasadnieniem). Dzień wydania aktu nie będzie jednak z reguły dniem połączenia, gdyż ten określi sam akt o połączeniu (vide art.19 ust. 3 pkt 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w zw. z  art. 2 ustawy o bibliotekach);
       6. zmiany w rejestrze – akt o połączeniu jest podstawą do odpowiednich wpisów w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organizatora (vide art.19 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w zw. z art. 2 ustawy o bibliotekach).

źródło:
Ostatnia modyfikacja strony 02.02.2012 08:51.
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-gl … tekach.php

Ostatnio edytowany przez Tadeusz (2012-02-05 23:46:46)

Odp: Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - 3,2,1, start

Spokojnie, opinie będą negatywne a minister z pewnością zgody nie wyda... lol

5

Odp: Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - 3,2,1, start

Biblioteka w Zittau (nasz partner w Euroregionie Nysa) działa w kombinacie połączonych placówek kultury i edukacji pn.:  Ku weit (http://ku-weit.eu/).  Z 6 mln euro budżetu 60% wypracowują sami. Zarabiają przede wszystkim na szkoleniach, wynajmie sali i sprzętu oraz bazie hotelowej. Biblioteka w Zittau jest piękna i niczego jej nie brakuje. Jednak w Ku weit też się martwią. Sytuacja organizatora (Powiat Görlitz) nie jest różowa. W Saksonii upadł przemysł i ludzie wyjechali.

W 2005 r. dolnośląski Urząd Marszałkowski połączył  trzy biblioteki pedagogiczne: w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Niestety, nie powstał żaden Kuwejt, bo żeby coś wyjąć, trzeba najpierw coś włożyć. Zamiast dofinansować i doposażyć bazę, powoli ją wyprzedawano i degenerowano.  W Jeleniej Górze, zamiast wyremontować,  sprzedano dobrze obłożony hotel. Oczywiście wcześniej dochód jeleniogórskiego ośrodka odprowadzony został do Wrocławia. Dziś wszystko chyli się ku upadkowi. Pozostał tylko żal.

Od czasu ostatniej reformy administracyjnej duże ośrodki uzupełniają braki we własnym budżecie po najmniejszej linii oporu. Zamiast wziąć się do roboty, po prostu rabują prowincję.

No, ale jest pięknie. Za Gierka też było.

6

Odp: Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - 3,2,1, start

to jest cytat:

Dyrekcja Biblioteki Śląskiej przeciwna łączeniu domu kultury z biblioteką w Kaletach

Radni chcą połączenia biblioteki z domem kultury w Kaletach. - To groźne, ale i niemożliwe - mówi dyrekcja Biblioteki Śląskiej. Przynajmniej na razie.

Władze Kalet chcą połączyć Miejska Bibliotekę Publiczną z domem kultury. Radni na sesji pod koniec stycznia wyrazili zgodę na tę procedurę. Wszystko wskazuje na to, ze prawdopodobnie przedwcześnie.

Pomysł połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej z Miejskim Domem Kultury ma przynieść oszczędności. Każda z tych instytucji ma przecież dyrektora, więc miasto mogłoby zaoszczędzić na jednym z etatów kierowniczych.Wiadomo jednak nie od dziś, że klarownego rozdziału bibliotek od domów kultury broni Biblioteka Śląska, która sprawuje nadzór merytoryczny nad wszystkimi książnicami w regionie.

Burmistrz Kalet Klaudiusz Kandzia jeszcze przed podjęciem decyzji przez radnych na sesji 26 stycznia tłumaczył nam: - Na sesji pojawi się uchwała intencyjna, która dopiero wskaże na zamiar połączenia biblioteki z domem kultury. Tę uchwałę zaopiniuje Biblioteka Śląska. Później zdecydujemy, co dalej i czy ostateczna uchwała o połączeniu pojawi się znów na sesji - zapewniał.

Burmistrz raczej otrzyma negatywną opinię z Biblioteki Śląskiej.

Powiedziała nam to jej wicedyrektor ds. bibliotek samorządowych, Maria Gutowska. - To prawda, że z początkiem roku zmieniły się ustawy dotyczące bibliotek. Jednak poszczególne przepisy nowego prawa wchodzą w życie w różnym czasie. Możliwość łączenia bibliotek z domem kultury będzie dopiero od 1 października 2012 roku. Radni w Kaletach się zbytnio pospieszyli - mówi Gutowska.

Nowego narzędzia władze gmin nie będą mogły też stosować z automatu. - Trzeba będzie się zwrócić o opinię do Krajowej Rady Bibliotecznej, biblioteki wojewódzkiej oraz ministra kultury - wylicza Gutowska. Uzasadnienie dla łączenia biblioteki z domem kultury nie może też doprowadzić do pogorszenia obecnego statusu książnicy.

Dyrektor Gutowska obawia się jednak pozbawiania autonomii bibliotek samorządowych. - Władze gmin wskazują na oszczędności w wynagrodzeniach dyrektora. Ta skórka nie jest warta wyprawki. Obawiamy się, że bibliotekarz, który jest zawodem jeszcze regulowanym, zostanie sprowadzony w domu kultury do roli instruktora, lub, co gorsza, osoby piekącej kiełbaski na dożynkach gminnych. Znamy już takie przykłady, gdzie samorządy likwidowały filie biblioteczne, maksymalnie ograniczały wydatki na nowości książkowe. Twierdzono, że w gminie jest zapotrzebowanie na sport i festyny. Tymczasem bibliotekarz ma zupełnie inne zadania. Gromadzi i udostępnia zbiory, także te związane z lokalną społecznością - podkreśla Gutowska.

źródło:
2012-02-06, Aktualizacja: 2012-02-06 12:32
http://tarnowskiegory.naszemiasto.pl/ar … ,id,t.html

Odp: Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - 3,2,1, start

Rozpoczął się sezon na łączenie bibliotek publicznych z czymkolwiek. W Małopolsce pojawiło się na razie realne zagrożenia dla kilku bibliotek (o tylu przynajmniej wiem), ale spodziewać się trzeba wykwitów niedorzeczności. Nie zawsze bibliotekarze są przeciwni tym pomysłom... Do Krajowej Rady Bibliotecznej wpłynęło jak dotychczas podobno kilkanaście wniosków o opinie w sprawie łączenia. Wiem, że ich treść będzie zależeć od wyników rozpoznania sytuacji konkretnych bibliotek przez poszczególnych członków Rady i poddawane będą głosowaniu. Jak ktoś liczył na to, że opinie w sprawie połączeń, wydawane przez KRB, będą z zasady negatywne, a tylko w wyjątkowych przypadkach Rada będzie przychylać się do wniosków o połączenie, ten się przeliczył. Ponieważ wiem to od prominentnego przedstawiciela SBP, wyrażającego tym samym własną opinię, mamy jasność co do prawdziwości deklaracji  wspierania instytucjonalnej samodzielności bibliotek publicznych przez to stowarzyszenie. Dla wielu stało się to jasne już wówczas, gdy w 2007 roku z inicjatywy SBP na Forum EBIB rozpoczęto dyskusję o potrzebie nowelizacji Ustawy o bibliotekach, między innymi zadając pytanie o celowość ustawowego zakazu łączenia bibliotek publicznych w innymi instytucjami. Na dodatek mam jasność przynajmniej co do postawy krakowskiej WBP w sprawie łączeniowych intencji samorządów - na etapie pierwszych sygnałów o planach destrukcji bibliotek nie kiwnie nawet palcem, czekając na uchwały intencyjne o połączeniu z poszczególnych samorządów. Chciałbym bardzo mylić się w ocenie  sytuacji i tego życzę zagrożonym bibliotekom. Doświadczenie z lat 90. uczy, że należy podejmować rozmowy z samorządami w reakcji na pierwsze sygnały z bibliotek, a nie w momencie pojawienia się projektów uchwał - wtedy na ogół jest już 'posprzątane'. Mam wrażenie, że określenie 'sieć bibliotek publicznych' jest dziś, jak nigdy dotąd, nieadekwatne do stanu materii, którą określa...

Ostatnio edytowany przez Michał Grzeszczuk (2012-11-29 21:19:03)

8

Odp: Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - 3,2,1, start

Witam czy może ktoś podać adres Krajowej Rady Bibliotecznej?

9

Odp: Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - 3,2,1, start

bibliote napisał/a:

Witam czy może ktoś podać adres Krajowej Rady Bibliotecznej?

KRB nie ma osobnej siedziby ani adresu. Myślę, że ponieważ z urzędu w skład rady wchodzi dyrektor Biblioteki Narodowej, to na jego ręce i adres można kierować ewentualną korespondencję.

Aleksander Radwański
Ossolineum i EBIB

10

Odp: Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - 3,2,1, start

Jednostki podległe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
Krajowa Rada Biblioteczna oraz Rada do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego
adres: 02- 086 Warszawa Al. Niepodległości 223,
telefon: 0- 22 825- 91- 53

To informacja z BIP Ministerstwa

11

Odp: Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - 3,2,1, start

effka napisał/a:

Jednostki podległe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
Krajowa Rada Biblioteczna oraz Rada do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego
adres: 02- 086 Warszawa Al. Niepodległości 223,
telefon: 0- 22 825- 91- 53

To informacja z BIP Ministerstwa

No to prawie prawdę napisałem, bo to adres BN.

Aleksander Radwański
Ossolineum i EBIB

12

Odp: Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - 3,2,1, start

Tak też myślałam, choć adres BN to 213, a nie 223. Czy to zatem pomyłka w bip ministerstwa? A swoją drogą szkoda, że BN na swojej witrynie nie przyznaje się do związków z KRB poza informacjami o działalności w aktualnościach.

13

Odp: Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - 3,2,1, start

effka napisał/a:

Tak też myślałam, choć adres BN to 213, a nie 223. Czy to zatem pomyłka w bip ministerstwa? A swoją drogą szkoda, że BN na swojej witrynie nie przyznaje się do związków z KRB poza informacjami o działalności w aktualnościach.

Chyba narobiłem zamieszania... Może ktoś miłosierny z Warszawy pomoże, bo w wyszukiwarce 223 to siedziba Polskiego Klubu Psa Rasowego, miejsce w którym ukrywał się Władysław Szpilman (co upamiętnia odpowiednia tablica) ale nic nie wskazuje na siedzibę KRB.
W każdym razie numer 825- 91- 53 należy do BN.

Aleksander Radwański
Ossolineum i EBIB

14

Odp: Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - 3,2,1, start

Jeśli ktoś namieszał, to prowadzący Biuletyn Informacji Publicznej MKiDN
zob. : http://www.bip.gov.pl/subjects/4119,Kra … znego.html
Tam podany jest taki adres.

15

Odp: Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - 3,2,1, start

ja wysłałam na ten adres i mam zwrot adresat nie istnieje

Odp: Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - 3,2,1, start

Właśnie wróciłem z sesji rady gminy X, na której dyskutowano o uchwale o zamiarze połączenia biblioteki z lokalnym GOK-iem. Serdecznie pozdrawiam zwolenników zastanawiania się nad sensem rzeczy bezsensownych... i zachęcam do udziału w takich jatkach.

17

Odp: Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - 3,2,1, start

olek napisał/a:

Chyba narobiłem zamieszania... Może ktoś miłosierny z Warszawy pomoże, bo w wyszukiwarce 223 to siedziba Polskiego Klubu Psa Rasowego, miejsce w którym ukrywał się Władysław Szpilman (co upamiętnia odpowiednia tablica) ale nic nie wskazuje na siedzibę KRB.
W każdym razie numer 825- 91- 53 należy do BN.


Kontakt     http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ … na/kontakt

Krajowa Rada Biblioteczna
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

Obsługa administracyjna

Anna Kowalska

tel. 22 608 2730
e-mail: a.kowalska@bn.org.pl

Ale jeśli naprawdę chce się dotrzeć do członków Rady, może lepiej poszukać maili/adresów poszczególnych członków...

Krajowa Rada Biblioteczna. Kadencja 2009-2014

    Sylwia Czacharowska – dyrektor Warmińsko Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie
    dr hab. Anna Maria Gruca – Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
    Małgorzata Kłos – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku
    Jan Krajewski – prezes Związku Bibliotek Polskich
    dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Rady
    prof. dr hab. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach
    Piotr Matywiecki – przedstawiciel PEN Clubu
    Jacek Nowiński – dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. C.K. Norwida
    Andrzej Ociepa – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu
    prof. Zdzisław Pietrzyk – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
    prof. Barbara Sosińska–Kalata – Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
    Elżbieta Stefańczyk – prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
    Teresa Szymorowska – dyrektor Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
    Danuta Tatarczak – bibliotekarz szkolny Publicznego Gimnazjum nr 4 w Siedlcach
    Iwona Włodarska – bibliotekarz szkolny VIII LO im. Władysława IV w Warszawie

Odp: Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - 3,2,1, start

Kiedyś wyraziłem opinię, że prawdopodobnie ustawowa furtka, umożliwiająca łączenie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury, nie spowoduje zrazu lawiny szkodliwych fuzji, ale będzie lokalnie służyć do "rozgrywania" ludzi. Ustawa działa od niedawna, a ja już dość się napatrzyłem, jak przy jej pomocy można zaszczuć wartościowe osoby.
Trzeba powrócić, i to pilnie, do ustawowego zakazu łączenia bibliotek z czym popadnie. Może zatem obywatelska inicjatywa ustawodawcza - trzeba pod projektem zebrać 100 tys. podpisów. 100 małych bibliotek powinno się z tym w cztery tygodnie uporać. Jak się włączą biblioteki wojewódzkie, pewnie pójdzie szybciej. Proszę o Państwa opinie w tej sprawie.

19

Odp: Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - 3,2,1, start

Dlaczego nie połączyć tego z projektem ustawy SBP, który jest chyba gotowy i chyba nie budzi większych zastrzeżeń?. A jeśli budzi, to należy go poprawić. Taka inicjatywa projektu obywatelskiego miałaby chyba większy sens niż projekt SBP złożony na ręce obecnego ministra kultury.

Odp: Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - 3,2,1, start

Obecny minister realizuje wiele wartościowych programów wspierających kulturę, jednakże trudno oczekiwać, żeby dał się przekonać i zgłosił jako swoją poprawkę, o której mówimy. Z tego względu inicjatywa obywatelska jest rzeczywiście pewniejsza - nie zasili bowiem przepaścistych szuflad w Ministerstwie.
Zgłoszenie w tym trybie całej ustawy byłoby rzeczywiście działaniem bardziej sensownym w warstwie intencji. Wydaje mi się jednak, że w tzw. procesie legislacyjnym łatwiej uchwalić poprawkę niż nową ustawę. Zgadzam się jednak, że nowe prawo biblioteczne jest potrzebne dla ogólnej regulacji branży bibliotekarskiej. Zaś jako praktyk uważam, że z obecnego należy wyeliminować przede wszystkim szkodliwy zapis o dopuszczalności połączeń. Cała reszta, choć doskonała nie jest, przynajmniej nie przeszkadza w normalnej działalności.

21

Odp: Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - 3,2,1, start

Chociaż nie zawsze zgadam się z Panem Michałem G. i jego ostrymi sformułowaniami smile tym razem podpisuje się pod jego słowami. Musimy się zjednoczyć, podjąć jakieś kroki, bo inaczej wciąż będą działy się takie rzeczy jak w Dębicy, gdzie radni właśnie postanowili połączyć prężnie działającą bibliotekę z ośrodkiem kultury! Ile takich przykładów jest już w Polsce? Nie mamy na co czekać, bierzmy się do roboty!

http://supernowosci24.pl/polacza-domy-k … iblioteki/

Odp: Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - 3,2,1, start

No, takie czasy: biblioteki można łączyć i likwidować, do szkół chodzą sześciolatki, żeby o rok wcześniej płacić składkę na ZUS, a okazy łagodności wychodzą na agresywnych szczekaczy  smile . Z tym koniecznie trzeba coś zrobić.

Odp: Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - 3,2,1, start

A w Krakowie znów powraca stary, idiotyczny pomysł:
http://www.biblioteka-skawina.pl/images/dp.jpg

24

Odp: Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - 3,2,1, start

A co Państwo na opinię  KRB ? - na 8 wniosków w sprawie łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury  - 5 otrzymało opinię pozytywną.....

Z pewnością uzasadnione decyzje, jednak.....   zaczęło się ......zob. http://www.bn.org.pl/aktualnosci/512-kr … ltury.html

Odp: Łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury - 3,2,1, start

Minister Bogdan Zdrojewski na swojej stronie (forum) napisał kiedyś tak:

Nie przewiduje połączeń, raczej powstawanie wielu nowych multimedialnych i wielodziedzinowych placówek kulturalnych. Stąd bardzo silne zabezpieczenia przed ewentualnym redukowaniem znaczenia instytucji bibliotecznych.

Zatem jeżeli decyzje KRB zostały podjęte wbrew opinii WBP oraz woli zainteresowanych bibliotekarzy, to uznać to należy za działanie haniebne! Po nowelizacji ustawy KRB nadal jest ciałem li tylko opiniodawczym i doradczym ministra kultury, ale te opinie i rady po raz pierwszy (!) mogą mieć moc sprawczą. A ponieważ z powyższego cytatu wynika, że nie takie połączenia były intencją Pana Zdrojewskiego, to ci członkowie KRB, którzy głosowali za likwidacją bibliotek, właśnie weszli w zadek ministra po pachy od strony głowy poczynając... na dodatek zupełnie niepotrzebnie!